Khế ước xã hội hoạt động ở Việt Nam tương đối đơn giản

Khế ước xã hội hoạt động ở Việt Nam tương đối đơn giản, ngày xưa tự tay ủy thác nhà nước quyền “trưng thu ruộng đất” để “người cày có ruộng”; ông cha ta có lẽ nên nghĩ đến việc chính thể họ dựng nên cũng sẽ có quyền “trưng thu ruộng đất” để “doanh nghiệp có hạ tầng”. Mình ủng hộ positive law, không theo chủ nghĩa naturalism.
Chống luật không phải vì luật phi lý, mà vì trước đó không quan tâm, và chống chỉ vì túi tiền đền bù vơi đi, vì mình mất đất, cũng giống như vì lời hứa được chia đất mà ủng hộ chính quyền trước đây. Nghe có vẻ bình quyền, đại đồng, nhưng vẫn là thể loại đấu tranh biến dị; không có kết quả, chỉ có hệ quả.
P.S: Hi Paris, are we tired of the left, yet?
See Translation