Chưa đi chưa biết cửa Lò

Chưa đi chưa biết cửa Lò
Đi rồi mới biết cửa Lò chưa Tôn
Chạy về xin với trung ương
Xin thêm kinh phí để Tôn cửa Lò
( St )
Sáng chủ nhật lướt FB đọc toàn vụ củi khô củi tươi đang chuẩn bị đút vào Lò .
Đọc xong chợt nhớ tới bài thơ lưu truyền dân gian này . Công nhận Lò Tôn cần phải cháy rừng rực thì mới cháy hết được Đống củi càng đút càng nhiều này.