Ảnh nhặt trên internet

Ảnh nhặt trên internet, chỉ mang tính chất minh họa và nhằm mục đích thông báo câu like. Ai thắc mắc về câu in trên áo thì gặp Mark Zuckerberg, Adele, David Beckham, Andy Murray, hoặc gọi hồn Bác Hồ mà hỏi nhá. Toàn các cao thủ sinh tháng 5 cả.
Mình làm phát chốt của tháng 5. Quay đi quay lại thấy mình…chưa già lắm