Không có lửa sao có khói

Không có lửa sao có khói ???
Thực ra chuyện này nghe xôn xao dân bàn lâu lắm rồi
Cứ thấy mấy trăm đại biểu quốc hội thì bao nhiêu người dám phát biểu bảo vệ dân, bảo vệ chủ quyền đất nước, bao nhiêu chất vấn thật sự có giá trị ???
Ở nước ta hầu như cái gì cũng mua được bằng tiền, nếu khó thì mua được bằng rất nhiều tiền thế thôi. Thật

27 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *